Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1

Deze website is onderdeel van Boekhandel Coebergh bv, h.o.d.n. Boekhandel van Noord en Lezen op School

Correspondentie adres: Buikslotermeerplein 70 – 1025 EW  Amsterdam

Telefoonnummer:            020-6372601

Bereikbaarheid:              Boekhandel van Noord

maandag van 12:00 tot 18:00 uur

dinsdag t/m vrijdag van 9:30 uur tot 18:00 uur

zaterdag van 9:30 uur tot 17:00 uur

zondag van 12:00 uur tot 17:00 uur

E-mailadres:                  info@lezenopschool.nl

KvK-nummer:                 34213572

Artikel 2

Lezenopschool.nl is een website voor scholen, onderwijsbegeleidingsinstituten, praktijken voor remedial teaching en andere onderwijsgerelateerde instanties in Nederland. Ook Nederlandse kinderopvanginstellingen kunnen van onze diensten gebruik maken.

Artikel 3

De prijzen in onze aanbiedingen gelden tot de aangegeven datum, behalve indien aanpassing op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Bestellingen dienen vóór het einde van de geldigheidsduur van het aanbod te zijn ontvangen.

Artikel 4

Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en zo lang de voorraad strekt. Levering geschiedt normaal binnen 2 weken, doch uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te beperken of aan de levering voorwaarden te verbinden. Uw bestelling houdt aanvaarding in van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Artikel 5

Als een artikel niet voorradig is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Het artikel wordt geleverd zodra het weer beschikbaar is, zonder bijkomende kosten. Als door omstandigheden buiten onze wil artikelen of vervangende artikelen niet geleverd kunnen worden, wordt uw bestelling geannuleerd en wordt u daarover ingelicht.

Artikel 6

Eventuele onvolkomenheden in de levering, zoals ontbrekende of verkeerde artikelen dienen binnen 5 dagen gemeld te worden.

Artikel 7

De geleverde artikelen blijven ons eigendom tot ze volledig zijn betaald.

Artikel 8

Goederen welke op adres afgeleverd worden zijn voorzien van een factuur die binnen 14 dagen voldaan dient te zijn.

Goederen die in de winkel kunnen worden afgehaald; worden afgerekend in de winkel.

Indien Boekhandel Coebergh bv, na het verstrijken van de betalingstermijn, de klant aanmaant tot betalen, wordt de vordering verhoogd met een bedrag aan administratiekosten.

Boekhandel Coebergh bv heeft het recht om na sommatie over haar vordering de wettelijke vertragingsrente in rekening te brengen.

Indien Boekhandel Coebergh bv haar vordering aan derden ter incasso overdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de klant zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 procent van de vordering van Boekhandel Coebergh bv met een minimum van € 35,-.

De na sommatie door het lid verrichte betalingen worden achtereenvolgens in mindering gebracht op de verschuldigde rente, kosten en hoofdsom.

Artikel 9

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.

Artikel 10

Ondanks al onze inspanningen kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. Wij kunnen daarvoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 11

Uw gegevens worden opgeslagen in een klantenbestand en gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld verwerking van bestellingen, alsmede voor het toesturen van eigen aanbiedingen. Wij verstrekken geen gegevens aan derden. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wenst u geen andere aanbiedingen te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen.

Artikel 12

Op de overeenkomsten tussen Boekhandel Coebergh bv en haar klanten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.